عاشق تر...

کنار تو این گوشه کوچک دنیا 

آرام آرام 

تو می شوم

نگاهم ، صدایم ، نگاه تو ، صدای تو است

قلبم نه دیگر آشیان مهرت

که دیگر قلب تو است

با تو به اوج خواستن می رسم

می نگری مرا

غرق می شوم

در عمق نگاه مهربانت

صدایم می کنی

مست می شوم

از گرمی صدایت

کنار تو این گوشه کوچک دنیا

جاییست

که مرا عاشق تر می کند

/ 1 نظر / 18 بازدید
goli

لحظه ی قشنگیه : وقتی که اعصابت خورده ولی عشقت میاد دستت رو آروم می گیره و فشارش می ده و تو اینقدر آروم می شی که اگه صد سال بقیه می نشستند و باهات حرف می زدن آرامش نمی گرفتی ... !