دوستت دارم...

منتظر لحظه ای هستم که دستانت را بگیرم

در چشمانت خیره شوم

و

 دوستت دارم

را بر لبانم جاری کنم

منتظر لحظه ای هستم که در کنارت بنشینم

سر رو شونه هایت بگذارم....

از عشق تو.....

از داشتن تو...

اشک شوق ریزم

منتظر لحظه ای مقدس که تو را در آغوش بگیرم

بوسه ای از سر عشق به تو تقدیم کنم

وبا تمام وجود قلبم و عشقم را به تو هدیه کنم

آری من تورا دوست دارم

وعاشقانه تو را می ستایم

/ 0 نظر / 10 بازدید