بی تو به سر نمی شود...!

بی همگان به سر شود     بی‌تو به سر نمی‌شود

  داغ تـــو دارد ایــن دلــم     جــای دگـــر نمـی‌شود

 

  دیده عقــل مســت تــو     چـــرخه چرخ پست تو

  گوش طرب به دست تو     بی‌تو به سر نمی‌شود

 

   جان ز تو جوش می‌کند     دل ز تــو نـوش می‌کند

   عقـل خـروش می‌کنــد     بی‌تو به سر نمی‌شود

 

  خمـر مـن و خمــار من       بـــاغ مـن و بهــــار من

  خــواب مـن و قــرار من      بی‌تو به سر نمی‌شود

 

     جاه و جلال من تویی       ملکـت و مال من تویی

     آب زلال مـن تــویــی       بی‌تـو به سر نمی‌شود

 

    گـاه سوی وفـا روی        گـاه ســـوی جفا روی

    آن منــی کـجـا روی        بی‌تو به سر نمی‌شود

 

   دل بنـهنــــد بــــرکنـــی        تــوبــه کننــد بشکنی

 این همه خود تو می‌کنی       بی‌تو به سرنمی‌شود

 

 بی تو اگر به سر شدی       زیر جهــان زبــر شدی

  بـــاغ ارم سقـــر شـدی       بی‌تو به سر نمی‌شود

 

 گر تو سری قدم شوم        ور تـو کفی علـم شوم

  ور بروی عــدم شــوم         بی‌تو به سر نمی‌شود

 

خــواب مـرا ببستــه‌ای        نقش مـرا بشسـته‌ای

وز همه‌ام گسسته‌ای        بی‌تو به سر نمی‌شود

 

گـر تـو نباشــی یار مـن     گشـت خراب کار من

  مونس و غمگســار من     بی‌تو به سر نمی‌شود

 

   بی تو نه زندگی خوشم        بی‌تو نه مردگی خوشم

   سر ز غم تو چـون کشم       بی‌تو به ســر نمی‌شود

 

 هر چه بگویم ای سنـد        نیست جـدا ز نیک و بد

  هم تو بگو به لطف خود        بی‌تو به سـر نمی‌شود

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
وحیده

قشنگ بود فقط نوشته هات خیلی نزدیک به هم هسته

goli

[گل][گل][گل]