مهتاب...

بی تو ، مهتاب‌ شبی ، باز از آن کوچه گذشتمهمه تن چشم شدم ، خیره به دنبال تو گشتمشوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودمشدم آن عاشق دیوانه که بودمدر نهانخانه جانم ، گل یاد تو درخشیدباغ صد خاطره خندید ، عطر صد خاطره پیچیدیادم آمد که شبی باهم از آن کوچه گذشتیمپر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیمساعتی بر لب آن جوی نشستیمتو، همه راز جهان ریخته در چشم سیاهتمن همه، محو تماشای نگاهتآسمان صاف و شب آرامبخت خندان و زمان رامخوشه ماه فرو ریخته در آبشاخه ‌ها دست برآورده به مهتابشب و صحرا و گل و سنگهمه دلداده به آواز شباهنگیادم آید ، تو به من گفتی : از این عشق حذر کنلحظه ‌ای چند بر این آب نظر کنآب ، آیینه عشق گذران استتو که امروز نگاهت به نگاهی نگران استباش فردا ، که دلت با دگران است !تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کنبا تو گفتم :‌ حذر از عشق !؟ ندانمسفر از پیش تو؟ هرگز نتوانم نتوانمروز اول ، که دل من به تمنای تو پر زدچون کبوتر، لب بام تو نشستمتو به من سنگ زدی ، من نه رمیدم ، نه گسستمباز گفتم که : تو صیادی و من آهوی دشتمتا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتمحذر از عشق ندانم ، نتوانم !اشکی از شاخه فرو ریختمرغ شب ، ناله تلخی زد و بگریخت …اشک در چشم تو لرزیدماه بر عشق تو خندید !یادم آید که : دگر از تو جوابی نشنیدمپای در دامن اندوه کشیدمنگسستم ، نرمیدمرفت در ظلمت غم ، آن شب و شبهای دگر همنه گرفتی دگر از عاشق آزرده خبر همنه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم …


بی تو ، اما ، به چه حالی من از آن کوچه گذشتم/ 1 نظر / 18 بازدید
وحیده

سلام خیلی قشنگ بود خیلی کاش....